Winkelwagen

Algemene Handelsvoorwaarden


Algemene Voorwaarden

Makra Automatisering
Willem Alexanderlaan 38
7671 RR Vriezenveen
Tel:   0546 563672
Mob: 06 55151896
Site : www.makra-automatisering.nl
Email : info@makra-automatisering.nl
K.V.K. te Enschede no. 08103501

Datum : 01 Januari 2002
=====================================================
ALGEMENE  HANDELSVOORWAARDEN  VAN

       MAKRA   AUTOMATISERING
======================================
Gevestigd en kantoorhoudende te Vriezenveen, Willem Alexanderlaan 38, waarin geregeld de in het
kader van de onderneming af te sluiten overeenkomsten e.d..
Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.
Makra Automatisering is bij de Kamer van Koophandel te Enschede ingeschreven onder
nummer: 08103501

Makra Automatisering handelt onder de naam : Makra Automatisering,

Artikel 1 : Algemeen
.
1. Deze algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,
afspraakbevestigingen, overeenkomsten en uitvoeringen van overeenkomsten.
2. De toepasselijkheid ontstaat door uitdrukkelijke of stilzwijgende acceptatie.
3. Van acceptatie is in ieder geval sprake door het geven van een enkele opdracht op
welke wijze dan ook, of de ontvangst of acceptatie van de verrichte diensten, of het
zich niet verzetten tegen dienstverrichting, terwijl men wist of redelijkerwijs moest
weten dat de diensten werden verricht, een en ander ongeacht een schriftelijke
bevestiging van de kant van Makra Automatisering .
4. De toepasselijkheid van de door de wederpartij of derden gehanteerde algemene
handelsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Afwijkingen van de onderhavige algemene handelsvoorwaarden, voorgesteld door,
namens of van de kant van de wederpartij, binden Makra Automatisering eerst, nadat
deze een en ander schriftelijk en ondubbelzinnig heeft aanvaard en gelden alleen voor
die overeenkomsten en rechtshandelingen waarop zij uitdrukkelijk betrekking hebben
6. Afwijkingen van de onderhavige algemene handelsvoorwaarden door of namens
Makra Automatisering binden Makra Automatisering eerst indien Makra
Automatisering schriftelijk en ondubbelzinnig met deze afwijking heeft ingestemd en
gelden alleen voor die overeenkomsten en rechtshandelingen, waarop zijn
uitdrukkelijk betrekking hebben.

Artikel 2: Offertes; opdrachten

1. Alle offertes zijn vrijblijvend. Makra Automatisering is eerst gebonden nadat
de offerte voor akkoord is getekend van de wederpartij is terug ontvangen. Indien de
offerte melding maakt van betaling van een voorschotbedrag is Makra Automatisering
eerst gebonden nadat betaling van een voorschotbedrag is ontvangen.
2. Een door Makra Automatisering aanvaarde opdracht kan niet worden
Gewijzigd of geannuleerd, tenzij Makra Automatisering hierin schriftelijk toestemt.
Indien Makra Automatisering in annulering toestemt, is de wederpartij in ieder geval
verplicht aan Makra Automatisering een bedrag aan schadevergoeding te voldoen ter
grootte van tenminste 25% van het totaal overeengekomen bedrag, onverminderd het
recht van Makra Automatisering op verdere schadevergoeding.
3. Wijzigingen in een opdracht dienen tijdig en schriftelijk ter kennis te worden gebracht
van Makra Automatisering . Bij opgave op andere dan schriftelijke wijze is het risico
voor niet, dan wel onjuiste uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de
wederpartij, zonder dat Makra Automatisering aan de op deze wijze kenbaar
gemaakte wijziging is gebonden.
4. Wijzigingen worden extra in rekening gebracht.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

1. De adviezen worden gegeven en de diensten worden verricht naar beste weten en
kunnen. Makra Automatisering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade
ontstaan door of tengevolge van adviezen of dienstverlening met uitzondering van
schade ontstaan door of tengevolge van grove schuld of boos opzet bij het geven van
adviezen en het verrichten van diensten.
2. Makra Automatisering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door of
tengevolge van het handelen of nalaten van ondergeschikten of anderen, die worden
gebruikt bij het geven van adviezen en verrichten van diensten.
3. Makra Automatisering bedingt in aansluiting op artikel 3 lid 1 ten behoeve van de
personen hiervoor genoemd in artikel 3 lid 2, het recht de door Makra Automatisering
bedongen uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid als bedoeld hierboven in
artikel 3 lid 1 te kunnen tegenwerpen aan de wederpartij van Makra Automatisering
4. Makra Automatisering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden, lacunes
en dergelijk, in gegevens, rapporten, stukken en dergelijke, welke Makra
Automatisering door of namens de wederpartij zijn verstrekt in verband met het
geven van adviezen of het verrichten van diensten.
Makra Automatisering heeft geen verplichting laatstgenoemde gegevens, rapporten,
stukken en dergelijk te onderzoeken op juistheid, volledigheid of anderszins.
5. De wederpartij is gehouden Makra Automatisering te vrijwaren en schadeloos
te stellen voor alle kosten, schaden en interessen, waarvoor Makra Automatisering en/of
personen hierboven genoemd in artikel 3 lid 2 mochten worden aansprakelijk gesteld
door derden, waaronder kosten, schaden en interessen voortvloeiend uit onjuistheden,
lacunes en dergelijke als bedoeld hiervoor in artikel 3 lid 4.

Artikel 4: Termijnen

1. Een opgegeven of overeengekomen termijn, dan wel een termijn, die op grond van of
voortvloeiend uit wettelijke bepalingen aan Makra Automatisering of de
wederpartij wordt gesteld en waarbinnen adviezen moeten worden gegeven of
waarbinnen diensten moeten worden verricht, wordt door Makra Automatisering
zo strikt mogelijk aangehouden. Wegens overschrijding van een termijn is
Makra Automatisering nimmer tot enige schadevergoeding gehouden, wat dan
ook de reden of aanleiding voor die overschrijding was. Overschrijding van de termijn
geeft de wederpartij nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding van de
overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor de wederpartij uit
de overeenkomst of uit enig andere samenhangende overeenkomst mocht
voortvloeien.
2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing indien Makra Automatisering voor het
geven van adviezen of het verrichten van diensten dienst te beschikken over gegevens,
rapporten, stukken en dergelijke, doch deze op een zodanig tijdstip in het bezit van
Makra Automatisering komen, dat Makra Automatisering redelijke wijs niet meer -
naar het oordeel van Makra Automatisering - de opgegeven of overeengekomen
termijn, dan wel de termijn die op grond van of voortvloeiend uit wettelijke
bepalingen aan Makra Automatisering of de wederpartij wordt gesteld, in acht kan
nemen.
3. Onder schadevergoeding moet in dit artikel en overige in deze algemene
handelsvoorwaarden mede worden begrepen vergoeding van schade ter zake
opgelegde boetes, van welke aard dan ook, zoals fiscale, administratiefrechtelijke en
civielrechtelijke.

Artikel 5: Overmacht; ontbinding

1. Indien Makra Automatisering bij de uitvoering van de overeenkomst door overmacht
of andere onvoorziene omstandigheden verhinderd wordt de verplichtingen tegenover
de wederpartij na te komen, onverschillig of de verhindering zich tot de gehele
uitvoering van de overeenkomst of slechts tot een deel daarvan uitstrekt en
onverschillig of deze verhindering tijdelijk dan wel definitief is, heeft Makra
Automatisering onverminderd de haar verder toekomende rechten, het recht om
zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst naar eigen keuze
op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen,
zonder dat Makra Automatisering verplicht is tot teruggave van hetgeen ter uitvoering
van de overeenkomst inmiddels is betaald of ontvangen.
2. Makra Automatisering stelt de wederpartij binnen 40 dagen na het ontstaan van de
overmachtsituatie, dan wel het zich voordoen van onvoorziene omstandigheden in
kennis van de keuze.
3. Een verhindering wordt geacht definitief te zijn indien deze 30 dagen heeft geduurd.
4. De wederpartij is in alle gevallen gehouden de gegeven adviezen (waaronder begrepen de
werkzaamheden die aan te geven advies vooraf zijn gegaan) en reeds verrichte diensten te
betalen.
5. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elk omstandigheid ten gevolge waarvan de
naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet (meer) van Makra
Automatisering kan worden verlangd.
6. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting harerzijds
voldoet, alsmede in geval van overlijden, faillissement, surseance van betaling,
stillegging, liquidatie, onder bewindstelling, curatele of ontbinding van (het bedrijf van)
de wederpartij, heeft Makra Automatisering het recht zonder enige
ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst als ontbonden
te beschouwen, onverminderd de Makra Automatisering verder toekomende
rechten, zonder dat Makra Automatisering . deswege tot enige schadevergoeding is
gehouden en zonder dat Makra Automatisering verplicht is tot terugave van het geen
ter uitvoering van de overeenkomst inmiddels is betaald of ontvangen.
7. In voornoemde gevallen is iedere vordering die Makra Automatisering op de
wederpartij heeft of uit welke hoofde ook zal verkrijgen dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 6: Meerkosten;onkosten;kosten van derden.

1. Makra Automatisering is gerechtigd indien de diensten buiten schuld van Makra
Automatisering niet op normale wijze en zonder onderbreking kunnen worden
verricht, alsmede indien de adviezen buiten schuld van Makra Automatisering niet op
normale wijze en zonder onderbreking kunnen worden gegeven, de daaruit
voortvloeiende (meerdere) kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. Makra
Automatisering stelt de wederpartij zo spoedig van een en ander in kennis.
2. Alle onkosten welke door Makra Automatisering worden gemaakt op uitdrukkelijk of
stilzwijgend verzoek van de wederpartij komen geheel voor rekening van de
wederpartij.
3. Alle kosten van adviezen en van andere werkzaamheden van derden, die Makra
Automatisering op uitdrukkelijk of stilzwijgend verzoek van de wederpartij
inschakelt, komen geheel voor rekening van de wederpartij.

Artikel 7:Klachten.

1. Klachten over de door Makra Automatisering gegeven adviezen en de door Makra
Automatisering verrichte diensten moeten schriftelijk bij aangetekend schrijven
worden gedaan binnen (8) dagen.
2. Deze termijn van (8) dagen gaat in op de dag volgend op de dag waarop Makra
Automatisering de wederpartij in kennis van de inhoud van het advies dan wel de
voltooiing van de verrichting van de diensten.
3. De klachten moeten in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk
bij aangetekend schrijven ter kennis van Makra Automatisering worden gebracht.
4. Indien aan het hiervoor in artikel 7 lid 1 tot en met 3 bepaalde niet is voldaan,
behoeven de klachten niet door Makra Automatisering in behandeling worden
genomen.
5. Indien de klacht door Makra Automatisering terecht wordt bevonden, zal Makra
Automatisering naar bevind van zaken handelen om de oorzaak van de klacht weg te
nemen, zonder dat de wederpartij te dier zake verder iets van Makra Automatisering
kan vorderen.

Artikel 8: Betalingen.

1. Betaling dient te geschieden, zonder aftrek of enige korting, binnen (14) dagen na
factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.
Makra Automatisering . Algemene Handelsvoorwaarden Blad : 5
2. Makra Automatisering is te allen tijde gerechtigd, zelfs na aanvang van het verrichten
van diensten, al dan niet met het oog op het geven van adviezen, voldoende zekerheid,
zulks naar het oordeel van Makra Automatisering voor betaling te verlangen middels
een voorschot, dat met de einddeclaratie wordt verrekend, of anderszins.
3. De wederpartij doet uitdrukkelijk afstand van haar recht op compensatie van enige
tegenvordering harerzijds.
4. Klachten betreffende een zelfstandig oordeel in een gespecificeerde rekening
ontheffen de wederpartij nimmer van de verplichting tot betaling binnen de
aangegeven termijn van de overige posten.
5. Bij niet-tijdig betaling is Makra Automatisering gerechtigd tot een rente van 1% van
het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte van een maand in gaande op het tijdstip
van de opeisbaarheid van het factuurbedrag, zonder dat enig ingebrekestelling van de
kant van Makra Automatisering noodzakelijk is.
6. Alle kosten,zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, met betrekking tot invordering
van het door de wederpartij verschuldigde, zijn voor rekening van de wederpartij. De
buitenrechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een
minimum van €. 114,= (Honderd veertien Euro) exclusief omzetbelasting. Makra
Automatisering behoeft niet aan te tonen dat buitengerechtelijke kosten daadwerkelijk
zijn gemaakt. Onder kosten zijn ook begrepen kosten ter zake het verzoek tot
faillietverklaring van de wederpartij.
7. De wederpartij zal in gebreke zijn door het enkele feit van niet-tijdig voldoening van
haar verplichtingen, zonder dat het noodzakelijk zal zijn haar op enigerlei wijze
uitdrukkelijk in gebreke te stellen.
Artikel 9:Retentierecht.
1. Indien Makra Automatisering goederen van de wederpartij onder zich heeft, is Makra
Automatisering gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening heeft
plaatsgevonden van al hetgeen Makra Automatisering te vorderen heeft van de
wederpartij, al dan niet op een of andere manier met die goederen verbandhoudende,
tenzij de wederpartij al hetgeen Makra Automatisering te vorderen heeft genoegzame
zekerheid, naar oordeel van Makra Automatisering heeft gesteld. Dit recht van
retentie heeft Makra Automatisering ook indien de wederpartij in staat van
faillissement komt te verkeren.

Artikel 10: Ter beschikking gestelde goederen.

1. Ten aanzien van de goederen die Makra Automatisering door of vanwege de
wederpartij zijn toevertrouwd, neemt Makra Automatisering de zorg in acht
die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
2. Enige handeling zoals bijvoorbeeld gebruik, bewaring, bewerking en verzending van
goederen die aan Makra Automatisering zijn toevertrouwd, geschied voor
rekening en risico van de wederpartij.
3. De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor de verzekering van de goederen tegen
risico's, zowel die in dit artikel zijn bedoeld, als de overige risico's. Deze
verzekeringen zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 11: Eigendom; geheimhouding.

1. De door Makra Automatisering verstrekte gegevens, ontwikkelde acties,
ideeën, ontwerpen en vervaardigde stukken blijven, onder uitdrukkelijk voorbehoud
van het auteursrecht van Makra Automatisering intellectueel eigendom van
Makra Automatisering .
2. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden om informatie, (ontwikkelde) acties,
rapporten, correspondentie of andere documenten en gegevens van Makra Automatisering
hoe ook genaamd en op welke wijze of uit welke hoofde dan
ook verkregen, aan derden over te dragen c.q. over te brengen, dan wel Makra
Automatisering in bedrijfsactiviteiten te schaden of te belemmeren.
3. De wederpartij is verplicht tot strikte geheimhouding van de werkzaamheden en
werkmethode van Makra Automatisering respectievelijk van de inhoud van alle door
Makra Automatisering vervaardigde of verstrekte producties of documenten.
4. Het in dit artikel bepaalde geldt niet indien en voor zover informatie, (ontwikkelde)
acties, correspondentie, producties, documenten, werkmethode en dergelijke, bedoeld
zijn om aan derden bekend te maken.
5. Onder wederpartij wordt in dit artikel verstaan niet alleen degene met wie Makra
Automatisering een overeenkomst heeft gesloten; aan wie Makra Automatisering een
offerte heeft uitgebracht of aan wie Makra Automatisering een afspraakbevestiging
heeft doen toekomen, doch ook degen met wie Makra Automatisering op enigerlei
wijze zakelijk contact heeft gehad, alsmede degene die ondergeschikt is aan de
wederpartij of door de wederpartij als externe derde is ingeschakeld.
6. Bij iedere overtreding van dit artikel verbeurt de wederpartij een direct opeisbare
boete groot €. 2270,= (Twee en twintig honderd zeventig Euro), onverminderd het
recht van Makra Automatisering op volledige schadevergoeding.
7. Makra Automatisering verbindt zich al hetgeen de wederpartij haar verstrekt of
mededeelt in het kader van en/of ten behoeve van de totstandkoming en/of de
uitvoering van de overeenkomst slechts aan derden kenbaar te maken indien en voor
zover dit noodzakelijk is voor een goede wijze van nakoming van al haar
verbintenissen ten opzichte van de wederpartij, en overigens geheimhouding te
betrachten.

Artikel 12: Vrijwaring; afwijking;rechten van derden.

1. De wederpartij garandeert dat (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend in geval van
reclamewerk) de inhoud van het drukwerk, afbeelding(en) of ander te verwerken
materiaal niet in strijd is met wettelijke bepalingen en vrijwaart Makra Automatisering
uitdrukkelijk tegen gerechtelijke acties van derden.
2. De bij de uitvoering van de opdracht opgetreden afwijkingen (o.a. in opgegeven
kleuren of maten), voor zover deze de aanvaardbare normen van met Makra
Automatisering vergelijkbare ondernemingen of van de bedrijfstak van de betreffende
leverancier, indien deze door Makra Automatisering of de wederpartij is
ingeschakeld, niet overschrijdt, waardoor geen wezenlijke wijzigingen wordt gebracht
in de technische en/of esthetische uitvoering van het product, de dienst of het advies,
geven de wederpartij generlei recht op annulering of ontbinding van de overeenkomst,
noch het recht om ontvangst of betaling van het geleverde te weigeren, noch recht op
enige andere actie zijn zijnerzijds.
3. Door het geven van opdracht tot vermenigvuldigen of reproductie van de door de
auteurswet of enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht beschermende objecten,
verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op auteursrechten of industrieel of
intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart de wederpartij
Makra Automatisering in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als
andere, uit de vermenigvuldiging of reproductie voortvloeiende.

Artikel 13: Toepasselijk recht; geschillen en geschillenbeslechting.

1. Alle offertes, afspraakbevestigingen, overeenkomsten en uitvoeringen van
overeenkomsten zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
2. Alle geschillen, waaronder begrepen die, die slechts door een partij als zodanig
worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met offertes,
afspraakbevestigingen, overeenkomsten en uitvoeringen van overeenkomsten, waarop
deze algemene handelsvoorwaarden toepasselijk zijn of de betreffende
handelsvoorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van
juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen het
arrondissement Almelo voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Makra Automatisering om het
geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde rechter,
dan wel te laten beslechten door middel van arbitrage of bindend advies.

Vriezenveen, 01 Januari 2002

Namens,
Makra Automatisering .
JGK. van der Kraats

Makra Automatisering
Willem Alexanderlaan 38
7671 RR Vriezenveen
Tel:   0546 563672
Mob: 06 55151896
Site : www.makra-automatisering.nl
Email : Info@makra-automatisering.nl
K.V.K. te Enschede no. 08103501